Sidhuvudbild

Liten service

Den viktiga plattformen för hela rekryteringen läggs och delas upp i....

Formulering av en rekryteringsstrategi och Utformning av en uppdragsbeskrivning

Detta sker oavsett vem som skall utföra rekryteringen och på vilken servicenivå arbetet ska ske. En noggrann genomgång här är förutsättningen för ett träffsäkert arbete i nästa steg.

Formulering av en rekryteringsstrategi är viktig för att nå rätt och det gäller att ställa sig rätt frågor på väg till beslut.

Search/headhunting eller annonsering eller både och?

-Är rollen bred och står att finnas i många företag eller organisationer?
-Ska vi närmas oss vissa specifika företag?
-Är kompetensen en bristvara?
-Är uppdragsgivaren speciellt attraktiv på marknaden?
-Vill uppdragsgivaren öka kännedomen om sin verksamhet genom media eller är detta överflödigt?

Med en väl förberedd och genomtänkt samt metodisk insats här, i kombination med uppdragsbeskrivningen ökar träffsäkerheten maximalt och svårighetsgraden kan bedömas bäst.

Val av Search?
Här är research searchmetodens innersta kärna. Med search som metod kan man leta sig fram till personer som själva inte hade tänkt på att byta jobb. Och med en professionell och metodisk research blir headhuntingen eller searchen en kraftfull metod. Researchfunktionen är searchprocessens viktiga motor.

Val av Annonsering?
I mediabaserad sökning utgör kravprofilen stommen i annonseringen och vägledningen i urvalsprocessen. En attraktiv annons lockar både dem som aktivt söker och kanske dem som inte har tänkt på att byta jobb. Och du som kund blir synlig på ett sätt som du har nytta av.

Kanske både Search och Annonsering
Metoderna kan naturligtvis kombineras och valet görs tillsammans mellan uppdragsgivaren och GuReSearch

Valet sammanfattas skriftligt i en rekryteringsstrategi.

Utformning av en uppdragsbeskrivning med kravprofil innebär att man gör en grundlig genomgång av organisationen och dess struktur och kultur. Vi får en genomgång av kunder, marknader, utveckling, marknad och omvärldsbetingelser. Lika väsentligt är det att intervjua ett antal personer i nyckelpositioner med påverkan och/eller stor betydelse för den nya personen

Kravprofilen fastställts med kunskapskrav och förväntningar på erfarenheter och personliga egenskaper samt väl genomarbetade prioriteringar av de ingående komponenterna.

Kärnpunkterna för uppdraget sammanfattas slutligen i en uppdragsbeskrivning med kravprofil vilken kan användas efter i kontakten med potentiella kandidater. Den kan också tjäna som grund i en eventuell annonsering.